Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

I. Omvang

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die zijn gedaan of zullen worden gedaan via de InBody website of via andere InBody applicaties (verwijzing in deze Algemene Voorwaarden als “Producten “), inclusief, maar niet beperkt tot, hardware apparaten, bijbehorende artikelen en accessoires inclusief apparaten, artikelen of accessoires met vooraf geïnstalleerde software (“Hardware”)

II. Garantie bepalingen, voorwaarden en uitsluitingen.

InBody garantiebepalingen, voorwaarden en uitsluitingen:                                                                                                                                   

 • InBody garandeert dat het product is goedgekeurd door middel van gekwalificeerde testprocedures die onder zware omstandigheden zijn uitgevoerd.
 • Garantieperiode: InBody geeft 1 jaar garantie op het apparaat en de bijbehorende onderdelen vanaf de datum van levering.
 • De koper is verantwoordelijk voor alle risico’s die voortvloeien uit het gebruik van het product. InBody wijst alle andere garanties af waaronder maar niet uitsluitend de garantie voor verkoopbaarheid, bruikbaarheid voor bepaalde doeleinden, de impliciete garantie met betrekking tot eigendom of niet-inbreuk voor zover toegestaan onder de toepasselijke wet- en regelgeving.
 • Reparaties worden niet onder garantie uitgevoerd en zijn uitgesloten wanneer schade of defecten het gevolg zijn van:
a) Misbruik door de klant, verkeerd gebruik, nalatigheid of ander defect dat door de gebruiker is veroorzaakt.
b) De klant die zich niet houdt aan de installatie-, bedienings- of onderhoudsinstructies die in de installatie- of gebruikershandleiding worden beschreven.
c) Defect of schade veroorzaakt door natuurrampen (storm, overstroming, aardbeving, etc.), stroomstoringen of kortsluiting, acties van derden en andere gebeurtenissen buiten de controle van InBody of die niet zijn ontstaan onder normale omstandigheden.
d) De klant of ander onbevoegd personeel die de InBody demonteert of de interne onderdelen of programma’s verandert. Als er bewijs is dat het apparaat is gedemonteerd, vervalt de garantie. "                                
  • De volgende procedures vallen onder de garantie:
  a) InBody bellen tijdens de dekkingsperiode. InBody zal een diagnose stellen van de storing en de klant informeren welk onderdeel waarschijnlijk de oorzaak van de storing is.
  b) De klant ter plekke bezoeken voor onderhoud wanneer de eerste of latere diagnose bevestigt dat er een storing is die de klant niet kan verhelpen.
  c) Het brengen van het defecte InBody apparaat naar het Europese hoofdkantoor. InBody zal het defecte apparaat repareren en terugsturen naar de klant. InBody zal in het geval dat een apparaat naar kantoor wordt gebracht een demo-apparaat uitlenen aan de klant. "
  De klant zal als voorwaarde op deze garantie InBody tijdig op de hoogte brengen van de locatiewijziging van het InBody apparaat of van de kantoorlocatie.
  De garantie is alleen geldig voor de door InBody gefabriceerde producten. InBody kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor aanvullende items zoals accessoires die door derden zijn geproduceerd. a) Accessoires van derden vallen onder een beperkte garantie van 30 dagen. Indien een defect wordt ontdekt, dient de klant binnen 30 dagen contact op te nemen met InBody om het probleem te melden. b) InBody zal een vervangend accessoire opsturen. De klant stuurt het defecte accessoire terug naar InBody.
  De garantie is alleen geldig voor de koper die de pro forma factuur van InBody heeft ondertekend. Als het apparaat van eigenaar verandert, vervalt de garantie.
  Klanten met een InBody apparaat waarvan de garantie is vervallen, zijn zelf aansprakelijk voor de kosten van onderdelen, onderhoudsbeurten en verzendkosten.
  MARKETING: door het aangaan van een verkoopovereenkomst met InBody gaat u ermee akkoord te worden geïdentificeerd als een gebruiker van de InBody. U gaat ermee akkoord dat InBody, indien van toepassing, naar uw naam, handelsnaam en handelsmerk kan verwijzen en uw bedrijf kort kan beschrijven in het marketingmateriaal en op de website van InBody. Hierbij verleent u InBody volledig betaalde, onherroepelijke, eeuwigdurende licentie om uw naam en/of handelsnaam, handelsmerk en logo’s te gebruiken uitsluitend in verband met de rechten die aan InBody worden verleend overeenkomstig deze marketingsectie.

   III. InBody beleid

   *InBody beleid: de koopovereenkomst is geldig voor 30 dagen. De koopovereenkomst moet ondertekend en ingediend worden. Dit mag zowel analoog als digitaal. Na ontvangst van de betaling wordt uw bestelling verwerkt en verzonden.                                                                                                                                  

   A) BETALING: als de betaling niet is voldaan op de vervaldatum krijgt u daarbovenop een maandelijkse rekening van 5% van het onbetaalde bedrag. Als de rekening wordt doorgestuurd naar een incassobureau, worden de extra kosten die gemaakt zijn door het incassobureau toegevoegd aan het totaal verschuldigde bedrag. In het geval van een wanbetaling verbindt de koper zich tot de betaling van alle advocaten- en incassokosten voor zover toegestaan door de wet. Dit zal worden gedaan in overeenstemming met de wetten van Nederland.
   B) REPARATIE: wanneer het apparaat dat moet worden gerepareerd of een onderhoudsbeurt moet krijgen niet meer onder de garantie valt, zal de klant zelf de reparatiekosten plus reserveonderdelen moeten betalen. Door het ondertekenen van dit contract gaat de koper ermee akkoord dat het apparaat gebruikt zal worden op het hierboven vermelde adres en/of binnen de Benelux.
   C) RETOURBELEID: InBody accepteert géén retourzendingen. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd wanneer het apparaat bij levering defect blijkt te zijn. De koper dient InBody binnen 3 dagen na de datum van levering hiervan op de hoogte te stellen.
   D) NALEVING HANDELSREGELS: het exporteren van de InBody producten en de software geschiedt volgens alle relevante wet- en regelgeving uiteengezet door InBody. Het is niet toegestaan om de InBody producten buiten de Benelux te exporteren. De koper gaat akkoord met het feit dat hij of zij de InBody producten niet buiten de Benelux mag exporteren. (Schrijf de volgende zin over: “Ik zal deze order niet buiten de Benelux exporteren”.)                                                                       
    • Privacy

    InBody zal geen informatie verstrekken met betrekking op uw persoonlijke gegevens, account of transacties aan derden behalve als deze voldoet aan deze Algemene Voorwaarden. Bij deze geeft u akkoord dat u deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen en accepteert.

    • Links naar derden

    InBody is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden, links op websites van derden of diensten van derden, of wijzigingen of updates in websites of diensten van derden. Als InBody links of toegang tot pagina’s van derden verschaft is dit alleen als dienst naar u en de toegang tot de link of toegang tot een website impliceert niet dat InBody deze partij bekrachtigd.

    • Rechten van derden

    Derden hebben geen rechten in de toepasbare wetgeving tot de rechten van derden om een beroep te doen op enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, maar dat heeft geen invloed op enig recht of rechtsmiddel van een derde partij welke bestaat of beschikbaar is op zulke toepasselijke wetgeving.

    IV. Voortbestaan

    Alle bepalingen in deze Algemene Voorwaarden die naar hun aard verder gaan dan de beëindiging of het verstrijken van enige verkoop of licentie van de Producten blijven van kracht.

    V. Scheidbaarheid

    Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden wordt beschouwd als ongeldig, ongeldig, niet-afdwingbaar of illegaal, blijven de andere bepalingen onverminderd van kracht. U en InBody worden geacht akkoord te gaan met nieuwe bepalingen en voorwaarden ter vervanging van dergelijke ongeldige bepalingen. Deze nieuwe voorwaarden en bepalingen zullen qua inhoud en effect zo dicht mogelijk bij de originele tekst worden opgesteld zoals die waren, maar op een zodanige manier dat daaraan inderdaad rechten kunnen worden ontleend.

    • Vertalingen

     De Nederlandse versie van deze Algemene Voorwaarden is de meest gangbare versie voor uw aankoop.

     • Vragen

      Als u vragen, suggesties of klachten heeft naar aanleiding van uw aankoop, deze Algemene Voorwaarden, of als u behoefte heeft aan contact met InBody voor wat voor reden dan ook, dan kunt u e-mailen naar info.eu@inbody.com